sobota, 02 październik 2021 20:04

Szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w skład którego wchodzą grupy wychowawcze oraz szkoły dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczął działalność 1 września 2020 roku na terenie dawnych szkół rolniczych w Chwałowicach.

Szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Obok SOSW istniały tu jako odrębne podmioty szkoły dla dorosłych, które wtedy podobnie jak dziś kształciły w ramach szkoły policealnej i kwalifikacyjnych kursów zawodowych .
Po roku działalności w tej strukturze, w Chwałowicach powołano do życia Zespół Szkół i Placówek i umieszczono w nim dotychczas istniejące – jak nazwa wskazuje - szkoły i placówki, rozbudowując ofertę o przedszkole i specjalistyczną poradnię psychologiczno– pedagogiczną dla autystów.
Tym samym Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy od 1 września 2021 roku działa w ramach Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach.

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wchodzą:
• Odziały przedszkolne w szkole podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnościami, także sprzężonymi, z zespołem Aspergera oraz/lub ze spektrum autyzmu,
• Szkoła Podstawowa (PSP) dla dzieci z niepełnosprawnościami tak ruchowymi, jak i intelektualnymi oraz/ lub z Aspergerem, autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
• Branżowa Szkoła I stopnia (BS I) po ukończeniu szkoły podstawowej dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Szkoła obecnie kształci w zawodzie kucharz. W ofercie posiada także możliwość zdobycia zawodu fryzjer, rolnik, mechanik maszyn i urządzeń rolniczych. W przyszłości zawody budowlane.
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy (PP) dla młodzieży po szkole podstawowej posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.