sobota, 02 październik 2021 20:34

Misja i wizja

JAKI MAMY POMYSŁ NA NASZE DZIAŁANIA ?
Jesteśmy placówką o zasięgu ponadregionalnym. Zapraszamy do nas dzieci z młodzież z całego powiatu radomskiego. Otwarci jesteśmy też na tych, którzy mieszkają w bliskich nam powiatach lipskim czy zwoleńskim. Dzięki internatowi możemy przyjąć uczniów i uczennice także z innych samorządów. Odległość nie ma dla nas znaczenia, ponieważ posiadamy własne busy.

Zapewniamy edukację na wszystkich etapach kształcenia. Realizujemy zajęcia rewalidacyjne, świadczymy pomoc psychologiczno - pedagogiczną i zapewniamy całodobową opiekę w grupach wychowawczych dzieciom i młodzieży z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności.
Są dla nas ważni, niezależnie od traumatycznych przeżyć, ograniczeń i utrudnień obecnych w ich życiu. Nie zapominamy o ich możliwościach, nie koncentrujemy się na ich niemocy. Budujemy na mocnych stronach i wierzymy, że da się zrobić więcej i lepiej.
W podejmowanych działaniach dydaktycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych korzystamy z różnorakich metod i programów. Wykorzystujemy te tradycyjne już sprawdzone, ale też dostosowujemy i tworzymy własne „szyte na miarę” oddanego naszej pieczy człowieka, adekwatnie do jego potrzeb i możliwości.
W podejmowane przez nas działania angażujemy środowisko rodzinne naszych wychowanków i środowisko lokalne.
Praca na rzecz naszych uczniów to jest proces zaplanowany i realizowany razem z nimi, ich najbliższymi i wraz z ludźmi wspierającymi nas i nasze działania.


CO ROBIMY I CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ ?
Naczelne zadania naszego Ośrodka to:
• tworzenie uczniom i wychowankom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego na miarę ich możliwości,
• wyposażanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wiadomości i umiejętności, które pozwolą im w miarę niezależnie i w pełni godnie funkcjonować w społeczeństwie.

Jak realizujemy te zadania?

• szanując prawa dziecka i ucznia,
• wspierając jego rozwój już od momentu zdiagnozowania niepełnosprawności,
• tworząc dla każdego ucznia indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, oparty na wielospecjalistycznej ocenie poziomu jego funkcjonowania,
• zapewniając bezpieczne warunki pobytu w grupie wychowawczej zbliżone do pozytywnego środowiska rodzinnego,
• rozwijając umiejętności porozumiewania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom dziecka,
• uczestnicząc wraz z nim w różnych formach życia społecznego,
• wspierając rodziców i opiekunów prawnych w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności dziecka,
• podnosząc kwalifikacje i doskonaląc własne umiejętności.

Położenie naszych szkół i przyjęte motto z wiersza księdza Twardowskiego skierowało naszą uwagę na drzewa, jako symbol życia ludzkiego wraz z interakcjami w nim zachodzącymi, możliwościami, które można stworzyć i częściami składowymi właściwymi do odpowiednich zadań i funkcji.

Drzewo to różnorodność gatunków i kolorów. Drzewa nie są lepsze lub gorsze, są inne. Jedne służą, bo są piękne, inne dlatego, że są wyjątkowe twarde, Z dobrodziejstw jednych korzystają pszczoły, z innych stolarz (z jednych można zrobić miód, z innych stół). Drzewa to pień, konary i liście, to wiatr w tych liściach i cień pod nimi, to czerpanie z przeszłości i zakotwiczenie w tym co daje siłę, to także życie w teraźniejszości, przyrastanie niczym pień i zarazem wypuszczanie w świat.

To korzystanie z pór roku i akceptacja zmienności. Drzewo daje schronienie człowiekowi w czasie deszczu. Jedynie w czas burzy może stać się niebezpieczne. Z człowiekiem podobnie, dobrze znać swoje ograniczenia, by nie krzywdzić siebie i innych. Dobrze wiedzieć gdzie szukać, by trafić na właściwe rozwiązanie.
Wypisaliśmy nasz manifest w tym fragmencie bardzo poetycko, ale jesteśmy niezwykle świadomi perspektyw, które daje dzisiejsza nauka i chcemy z tych możliwości korzystać, bo naszą osobistą misją jest stwarzać szanse, pokazywać możliwości, niwelować różnice, uczyć się od siebie wzajemnie.